HERMAN OTTÓ HORGÁSZ EGYESÜLET PÉCS

HERMAN OTTÓ TÓ

2017. ÉVTŐL ÉRVÉNYES HORGÁSZRENDJE

FELNŐTT TAGOK RÉSZÉRE

A Herman Ottó és környéke helyi védettségű Természetvédelmi Terület!

NATURA 2000

A Horgászrend a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013.évi CII. törvényben, valamint a vidékfejlesztési miniszternek a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról kiadott 133/2013.(XII.29) VM rendeletében foglaltakkal összhangban került szabályozásra.

Szabályaink az átgondolt tervszerű és fenntartható halgazdálkodást, a sportszerű halfogást végső soron tagságunk és minden sporthorgász érdekeit szolgálják.

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt a Horgászrendet megismerni.

A Herman Ottó Tóra kiváltott éves területi engedély a kiállítás napjától a következő év január 31. napjáig érvényes.

 

I.

1)        Tagsági viszonyból származó és a Halgazdálkodási Törvényben előírt feltételek meglétét tanúsító okmányokkal rendelkező, valamint a Szövetséghez való tartozás érvényes tagságát igazoló horgász jogosult az Alapszabályban meghatározott alaptevékenység gyakorlására, melynek formáját önálló döntés alapján választja meg.

Az Alapszabályban és a Horgászrendben előírt jogok és kötelezettségek a horgász szervezethez tartozó minden tagot egyenlő arányban terhelnek és illetnek meg.

 

2)         

a.)  A Hermann Ottó tavon partról és csónakból horgászni, továbbá a kikötői bejárókat (stégek) használni csak a Herman Ottó Horgász Egyesület tagjainak és velük együtt horgászó családtagjainak, és a vízi rendészeti szabályokban, valamint a helyi horgászrendben előírtak szerint lehet. A horgászattal kapcsolatos balesetekért, az Egyesület felelősséget nem vállal.

b.)  Idegen személyek csak az elnökség előzetes jóváhagyásával vehetnek igénybe vízi járművet a tavon (pl.: rekreációs vagy kutatási célból).

 

3)        Horgászat alkalmával a hirdetőtáblában elhelyezett jelenléti ív használata kötelező! A horgászatot felnőtt tag legfeljebb két bottal gyakorolhatja. A horgásznál több összeállított felszerelés is lehet, de egyidejűleg csak két bottal horgászhat. Egy szerelésen legfeljebb 2db horog helyezhető el. A szabványméretű (1 m2) csalihalfogó háló önálló horgászkészségnek számít!

 

4)        Méret- és darabkorlátozások

a.)  Egy db éves területi engedéllyel összesen a védett halfajokból 30 db békés halat, és 10 db – melybe a kifogott és elvihető harcsa nem számít bele - méretkorlátozás alá eső rablóhalat szabad fogni. A méretkorlátozással védett halak szabályos testhosszát mérőszalaggal kell megállapítani, az orrcsonttól a faroktőig. Méretkorlátozással védett békés halfajok közül naponta fajonként 3 darabot, rablóhalakkal együtt összesen legfeljebb 5 darabot, a napi darabszám korlátozással nem érintett halfajokból naponta 3 kg-ot lehet kifogni.

Ponty                         30 cm napi 3db                    /de heti összesen 6db/

Csuka                        40 cm napi 2db                    /de heti összesen 4db/

Süllő                          40 cm napi 2db                    /de heti összesen 4db/

Compó                       30 cm napi 1db                    /de heti összesen 3db/

Balin                          40 cm napi 3db                    /de heti összesen 3db/

Amur                          40 cm napi 1db                    /de heti összesen 3db/

Harcsa                       60 cm napi 2db                    /de heti összesen 4db/

A megtartható és méretkorlátozással védett halfajok összetétele egyéni igény szerint úgy változtatható, hogy minden esetben legfeljebb 3db békés és 2db rablóhal lehet a zsákmányolt halak fajtánkénti összetétele.

b.)  A Herman Ottó tó halállománya védelmének érdekében a 4. a) pontban részletezett darab korlátozások figyelembe vételével éves területi engedély birtokában egy horgász összesen 70kg halat foghat! A harcsa a 70kg-ba nem számít bele. Aki ezt a mennyiséget év közben elérte, egyszeri alkalommal, a 100%-os felárral (az eredeti összeg kétszerese) új, teljes értékű éves területi engedélyt válthat. Ennek feltétele az első területi jegy leadása. Aki a Herman Ottó tavon a 70 kg-os összsúlyú halfogást a darabkorlátozástól függetlenül elérte, és nem élt az ismételt jegyváltás lehetőségével, az a felsorolt állományra a tárgyévben a Herman Ottó tavon tovább nem horgászhat.

c.)  A 6kg-nál nagyobb egyedsúlyú pontyot – a törzsállomány fenntartása érdekében - a tóba azonnal, kíméletesen vissza kell helyezni.

d.)  Nemes halat – az 6kg-nál nagyobb harcsát és amurt kivéve – felkantározni tilos. Egyéb esetekben a haltartó háló (szák) használata kötelező. A szákba tett halat cserélni tilos!

 

5)     Tilalmi időszakok:

a.)  amur és ponty V. 02.00.00 órától V.31. 24.00 óráig valamint az őszi pontytelepítés napjától jégvesztéig, de legalább a tárgyév december 31. napjával bezárólag.

·           csuka II.01 00.00 órától IV.30. 24.00 óráig.

·           süllő, balin III.01 00.00 órától IV.30. 24.00 óráig

·           harcsa V.02 00.00 órától VI.15. 24.00 óráig

b.)  A tilalmak betartása ünnep- és munkaszüneti napoktól függetlenül kötelező!


 

6)        Csalihalkéntméretkorlátozás alá eső halfajok ivadéka, a nem őshonos fajok, továbbá harcsa és törpeharcsa  nem használható! Szabványméretű (1m2) csalihalfogó háló használata megengedett. Dobóháló, varsa, és más kishal-fogó szerszám használata tilos! Merítő-szák használata kötelező. A tóba történő halfajok telepítése kizárólag az elnökség hatás- és jogkörébe tartozik.

 

7)         

a.)  A kifogott, méretkorlátozás alá eső hal mérleggel mért mennyiségét +/- 0,1 kg pontossággal- a fogás után azonnal be kell írni a fogási naplóba. Az egyéb halat távozás előtt kell beírni.

b.)  Az egyesület valamennyi tagja jogosult ellenőrizni, hogy érvényes engedéllyel, a horgászrendben előírtak szerint horgásznak-e a tavon.

 

8)         

a.)  Tilos a tó partján kempingezni, sátrat, vagy bármilyen ideiglenes létesítményt emelni, stéget és további parti horgászhelyet létesíteni. Tilos és életveszélyes a tóban fürdeni, kutyát fürdetni, továbbá tüzet rakni, nyílt lángot használni!

b.)  A Herman Ottó Tó Natura 2000 nyilvántartási bejegyzéssel megkülönböztetett, természetvédelmi területen fekszik, a parti horgászhelyek karbantartásakor ezért különösen ügyelni kell a környezet növényzetére, a partszéli náddal, sással, gyékénnyel fedett mocsaras területrészek élővilágára. Az erdős részek faállományából csak a balesetveszélyt jelentő egyedek (ki- és megdőlt fák) távolíthatók el. A tó területén veszélyes anyagok nem tárolhatók, növényvédő szerek nem használhatók (pl.: gyomirtók, égésgyorsítók stb.). Tilos a völgyzáró gát és partvédő művek, építmények megbontása, károsítása, a vízi és a vízparti növényzet csonkítása, kiirtása.

c.)  Közlekedési eszközt tárolni –külön e célra kiadott engedély birtokában- csak a kijelölt parkolóban lehet. Gépjárművel a kialakított autóparkolót és az oda vezető utat kivéve a tó területét megközelíteni és igénybe venni, az útról letérni és fásított területre behajtani, beállni tilos! A tagok, saját részükre, az éves engedélyükkel együtt, ingyenes parkoló-kártyát igényelhetnek, melyet horgászat alkalmával, a gépkocsi szélvédője mögött, jól látható módon kell elhelyezni

 

9)         

a.)    Horgot „behordani” tilos, azt csak horgászbottal, bedobással lehet a horgászhelyre eljuttatni.

b.)   Csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egyágú horog használata engedélyezett.

c.)    Horgászás közben a horgászhelyet elhagyni, bevetett horgászkészséget személyes őrizet nélkül hagyni tilos! (Távolságtartás legfeljebb 15m lehet.)


  

10)     A tavon foglalt hely nincs! Csónakrögzítő karókat, eszközöket a vízben tárolni tilos! A horgászat idejére horgászhelyenként egy dőlőbója használható, melyet a horgászat végeztével a tómederből el kell távolítani.

 

11)     Herman Ottó tavon halradart, vagy annak bármilyen technikai, informatikai eszközváltozatát használni, valamint a völgyzáró gátról és zsilipről, továbbá az árapasztóról és azoktól számított 50 méteres körzeten belül horgászni tilos!

 

12)     Az éjszakai horgászat rendje:

Az éjszaki horgászat a tavon engedélyezett, de a horgász sötétedéstől köteles horgászhelyét folyamatos fehér fénnyel kivilágítani.

Csónakból történő horgászatkor a vizijármű horgászhelynek minősül!

 

13)     A téli horgászat rendje:

a.)  A Herman Ottó tavon a téli időszakban –ha a tó halállományának védelme érdekében a mindenkori földművelésügyi szakigazgatási szerv, vagy az egyesület vezetősége külön tilalmat nem rendel el –a jégen való horgászat a vízügyi létesítményekre és a természetes vizekre vonatkozó rendelkezések betartásával engedélyezett.

b.)  A jégen való horgászat csak 15 cm-nél vastagabb jégen, saját felelősségre, egyéni védőfelszereléssel (kötél, deszka, stb.) ellátva lehetséges.

c.)  A horgászás céljára legfeljebb 30x30 cm nagyságú lék vágható, melyet a horgász köteles jól látható módon (pl. lékből kivett és felállított jégdarabbal, nádköteggel, stb.) megjelölni.

 

14)      

a.)  A tavon rendezett versenyek, továbbá a közösségi munka és közgyűlés ideje alatt horgászni tilos!

b.)  Az Egyesület Alapszabálya –Pécsi Törvényszék 18.Pk.60.053/1989/47 szám IX. fejezet 1.(h) bek. – rendelkezik arról, hogy az egyesület tagja évente legalább egy alkalommal köteles közösségi munkát végezni.

c.)  Az elnökség a közösségi munkát évente két alkalommal (tavaszi és őszi időszakban) hirdeti meg. Aki a közösségi munkán egy alkalommal sem tud részt venni, annak megváltási módjáról az elnökség rendelkezik.

A közösségi munka alól 70 éves kor felett a tag mentesül. Egyéb esetben (pl. tartós betegség, rokkantság stb.) külön kérelemre az Elnökség dönt a mentességről.

 

15)      

a.)  Az egyesület valamennyi tagja jogosult ellenőrizni, hogy érvényes engedéllyel, a horgászrendben előírtak szerint horgásznak-e a tavon. A tó környékén a szemetelés, a szemetes helyen való horgászat, a horgászhoz méltatlan magatartás. Horgászat közben a másokat megbotránkoztató, túlzottan zajongó, ittas, sértő, erőszakos magatartás fegyelmi eljárást von maga után.

b.)  A tógondnok a halőr az Országos Horgászrendnek megfelelően a Herman Ottó tó területén a jármű átvizsgálásról is intézkedhet.

 

16)     A tó környékének és halállományának védelme szigorú fegyelmet követel, ezért a horgászrend megszegése, az előírt kötelezettségek elmulasztása az egyesületből történő kizárást vonhatja maga után.

 

17)     Gyermekhorgászat:

Az egyesület tagjai jogosultak 15 év alatti gyermekeik és /vagy unokáik részére külön kérelemre gyermekjegyet igényelni.

Az éves területi gyermekjegy díjmentes, de kizárólag állami horgászjegy birtokában – a mindenkori szabályozásnak megfelelően – adható ki, vehető igénybe. A 15 év alatti gyermek csak szülő, vagy általa felhatalmazott felnőtt jelenlétében horgászhat a tavon.

 

II.

Napi területi jegyek kiadása

A Herman Ottó Horgász Egyesület a MOHOSZ megyei szövetségei tagjainak is biztosítja a sportszerű horgászatot az Orfű-Tekeresi Herman Ottó tavon, ezért évente július 1-jén 00.00 órától szeptember 30-án 24.00 óráig napi területi engedélyt ad ki az alábbi feltételekkel:

a.)  Horgászni napijeggyel naponta 05.00 órától 20.00 óráig szabad a tó nyugati területrészén, partról, a halőrháztól a völgyzáró gátig, annak 50m-es körzetét kivéve. Napijegyes horgász csónakból, továbbá a tó más partszakaszain nem horgászhat.

    Méretkorlátozással védett halfajokból a napijegyes horgász fajonként naponta megtarthat békés halakból 2db-ot, ragadozókból 1db-ot az alábbi feltételekkel:

 

Ponty                         30 cm felett               napi 2db

Csuka                        40 cm felett               napi 1db

Süllő                          40 cm felett               napi 1db

Compó                      30 cm felett               napi 1db

Balin                          40 cm felett               napi 1db

Amur                          40 cm felett               napi 1db

Harcsa                       60 cm felett               napi 1db

 

    A darabszám- és méretkorlátozással nem érintett egyéb halakból napi 2kg-ot szabad kifogni, megtartani.

b.)  Egy horgásznak naponta csak egy területi engedély adható ki. A kiállításkor elrontott, elírt területi engedély érvénytelennek számít, ezért azt vissza kell adni a kiállítónak és helyette újat kell kérni. A javított engedéllyel történő horgászat jogosulatlan horgászatnak minősül!

c.)  Közlekedési eszközök csak a kijelölt parkolóban tárolhatók. A napijeggyel együtt igényelhető parkolójegy ingyenes, melyet a jármű szélvédője mögött, jól látható módon kell elhelyezni.

d.)  A kifogott méretkorlátozás alá eső halat azonnal, az egyéb halat pedig távozás előtt a fogási naplóba és a napijegyre is be kell írni. A napijegyet a halőrház előtt kihelyezett postaládába kell bedobni, vagy a halőrnek átadni.

e.)  A csalihalfogó háló (1m2) külön, önálló horgászkészségnek számít!

f.)  Az ifjúsági horgász a fentiekkel azonos feltételekkel horgászhat a tavon.

g.)  A területi jegy árát az egyesület közgyűlése évenként állapítja meg, melyet a napijegyen jól látható helyen tüntet fel.

h.)  Az a Herman Ottó Horgász Egyesületi tag, aki jogfenntartó státusszal rendelkezik és éves területi jegyet nem igényelt, a napi területi engedélyt napi egy alkalommal veheti igénybe, és az a.) pontban leírt időbeni és területi korlátozás alól mentesül.

 

A horgászrendben foglaltak megszegése fegyelmi eljárást von maga után.

A Herman Ottó tó horgászrendjét az Egyesület közgyűlése 2017 március 31-én jóváhagyta.

 

Pécs, 2017. március 31.

 

…………………………

Gelencsér Zoltán

sk. elnök

…………………………

Dobi Ferenc

sk. titkár