HERMAN OTTÓ HORGÁSZ EGYESÜLET PÉCS

HERMAN OTTÓ TÓ

2017. ÉVTŐL ÉRVÉNYES HORGÁSZRENDJE

IFJÚSÁGI TAGOK RÉSZÉRE

15-18 év közöttiek, valamint a 15 év alatti, horgászvizsgával rendelkezők

A Herman Ottó és környéke helyi védettségű Természetvédelmi Terület!

NATURA 2000

A Horgászrend a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013.évi CII. törvényben, valamint a vidékfejlesztési miniszternek a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról kiadott 133/2013.(XII.29) VM rendeletében foglaltakkal összhangban került szabályozásra.

Szabályaink az átgondolt tervszerű és fenntartható halgazdálkodást, a sportszerű halfogást végső soron tagságunk és minden sporthorgász érdekeit szolgálják.

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt a Horgászrendet megismerni.

A Herman Ottó Tóra kiváltott éves területi engedély a kiállítás napjától a következő év január 31. napjáig érvényes.

 

1)        Tagsági viszonyból származó és a Halgazdálkodási Törvényben előírt feltételek meglétét tanúsító okmányokkal rendelkező, valamint a Szövetséghez való tartozás érvényes tagságát igazoló horgász jogosult az Alapszabályban meghatározott alaptevékenység gyakorlására, melynek formáját önálló döntés alapján választja meg.

Az Alapszabályban és a Horgászrendben előírt jogok és kötelezettségek a horgász szervezethez tartozó minden tagot egyenlő arányban terhelnek és illetnek meg.

 

2)         

a.)  A Hermann Ottó tavon partról és csónakból horgászni, továbbá a kikötői bejárókat (stégek) használni csak a Herman Ottó Horgász Egyesület tagjainak és velük együtt horgászó családtagjainak, és a vízi rendészeti szabályokban, valamint a helyi horgászrendben előírtak szerint lehet. A horgászattal kapcsolatos balesetekért, az Egyesület felelősséget nem vállal.

b.)  Idegen személyek csak az elnökség előzetes jóváhagyásával vehetnek igénybe vízi járművet a tavon (pl.: rekreációs vagy kutatási célból).

 

3)        Horgászat alkalmával a hirdetőtáblában elhelyezett jelenléti ív használata kötelező! A horgászatot az ifjúsági tag egy bottal gyakorolhatja. Egy szerelésen legfeljebb 2 db. horog helyezhető el. A horgásznál több összeállított felszerelés is lehet, de egyidejűleg csak egy bottal horgászhat. A szabványméretű (1m2) csalihalfogó háló önálló horgászkészségnek számít!

 

4)        Méret- és darabkorlátozások

a.)  Egy éves területi engedéllyel összesen a védett halfajokból 15db békés halat, és 5db – melybe a kifogott és elvihető harcsa nem számít bele - méretkorlátozás alá eső rablóhalat szabad fogni. A méretkorlátozással védett halak szabályos testhosszát mérőszalaggal kell megállapítani, az orrcsonttól a faroktőig.

 

Méretkorlátozással védett békés halfajok közül naponta fajonként 2db-ot, rablóhalakkal együtt összesen legfeljebb 3db-ot, a napi darabszám korlátozással nem érintett halfajokból naponta 2kg-ot lehet kifogni.

Ponty                           30 cm     napi 2db                    /de heti összesen 6db/

Csuka                          40 cm     napi 1db                    /de heti összesen 4db/

Süllő                            40 cm     napi 1db                    /de heti összesen 4db/

Compó                        30 cm     napi 1db                    /de heti összesen 3db/

Balin                            40 cm     napi 1db                    /de heti összesen 3db/

Amur                            40 cm     napi 1db                    /de heti összesen 3db/

Harcsa                         60 cm     napi 1db                    /de heti összesen 4db/

A megtartható és méretkorlátozással védett halfajok összetétele egyéni igény szerint úgy változtatható, hogy minden esetben legfeljebb 2db békés és 1db rablóhal lehet a zsákmányolt halak fajtánkénti összetétele.

b.)  A Herman Ottó tó halállománya védelmének érdekében a 4. a) pontban részletezett darab korlátozások figyelembe vételével éves területi engedély birtokában egy horgász összesen 35kg halat foghat! A harcsa a 35kg-ba nem számít bele. Aki ezt a mennyiséget év közben elérte, egyszeri alkalommal, a 100%-os felárral (eredeti összeg kétszerese) új, teljes értékű éves területi engedélyt válthat. Ennek feltétele az első területi jegy leadása. Aki a Herman Ottó tavon a 35kg-os összsúlyú halfogást a darabkorlátozástól függetlenül elérte, és nem élt az ismételt jegyváltás lehetőségével, az a felsorolt állományra a tárgyévben a Herman Ottó tavon tovább nem horgászhat.

c.)  A 6kg-nál nagyobb egyedsúlyú pontyot – a törzsállomány fenntartása érdekében - a tóba azonnal, kíméletesen vissza kell helyezni.

5)      

a.)  Csalihalként méretkorlátozás alá eső halfajok ivadéka, a nem őshonos fajok, továbbá harcsa és törpeharcsa nem használható! Szabványméretű (1m2) csalihalfogó háló használata megengedett. Dobóháló, varsa, és más kishal-fogó szerszám használata tilos! Merítő-szák használata kötelező. A tóba történő halfajok telepítése kizárólag az elnökség hatás- és jogkörébe tartozik.

b.)  Nemes halat – a 6kg-nál nagyobb harcsát és amurt kivéve – felkantározni tilos. Egyéb esetekben a haltartó háló (szák) használata kötelező. A szákba tett halat cserélni tilos!

 

6)        A kifogott, méretkorlátozás alá eső hal mérleggel mért mennyiségét +/- 0,1kg pontossággal – a fogás után azonnal be kell írni a fogási naplóba. Az egyéb halat távozás előtt kell beírni.

 

7)        Az egyesület valamennyi tagja jogosult ellenőrizni, hogy érvényes engedéllyel, a horgászrendben előírtak szerint horgásznak-e a tavon. A tó környékén a szemetelés, szemetes helyen való horgászat, horgászhoz méltatlan magatartás. Horgászat közben másokat megbotránkoztató, túlzottan zajongó, ittas, sértő, erőszakos magatartás fegyelmi eljárást von maga után.

8)         

a.)  Tilos a tó partján kempingezni, sátrat, vagy bármilyen ideiglenes létesítményt emelni, stéget és további parti horgászhelyet létesíteni. Tilos és életveszélyes a tóban fördeni, kutyát fürdetni, továbbá tüzet rakni, nyílt lángot használni!

b.)  A Herman Ottó Tó Natura 2000 nyilvántartási bejegyzéssel megkülönböztetett, természetvédelmi területen fekszik, a parti horgászhelyek karbantartásakor ezért különösen ügyelni kell a környezet növényzetére, a partszéli náddal, sással, gyékénnyel fedett mocsaras területrészek élővilágára. Az erdős részek faállományából csak a balesetveszélyt jelentő egyedek (ki- és megdőlt fák) távolíthatók el. A tó területén veszélyes anyagok nem tárolhatók, növényvédő szerek nem használhatók (pl.: gyomirtók, égésgyorsítók stb.). Tilos a völgyzáró gát és partvédő művek, építmények megbontása, károsítása, a vízi és a vízparti növényzet csonkítása, irtása.

 

c.)  Közlekedési eszközt tárolni –külön e célra kiadott engedély birtokában- csak a kijelölt parkolóban lehet. Gépjárművel a kialakított autóparkolót és az oda vezető utat kivéve a tó területét megközelíteni és igénybe venni, az útról letérni és fásított területre behajtani, beállni tilos! A tagok, saját részükre, az éves engedélyükkel együtt, ingyenes parkoló-kártyát igényelhetnek, melyet horgászat alkalmával, a gépkocsi szélvédője mögött, jól látható módon kell elhelyezni!

9)         

a.)    Horgot „behordani” tilos, azt csak horgászbottal, bedobással lehet a horgászhelyre eljuttatni.

b.)   Csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egyágú horog használata engedélyezett.

c.)    Horgászás közben a horgászhelyet elhagyni, bevetett horgászkészséget személyes őrizet nélkül hagyni tilos! (Távolságtartás legfeljebb 15m lehet.)

 

10)     A tavon foglalt hely nincs! Csónakrögzítő karókat, eszközöket a vízben tárolni tilos! A horgászat idejére horgászhelyenként egy dőlőbója használható, melyet a horgászat végeztével a tómederből el kell távolítani.

 

11)     Herman Ottó tavon halradart, vagy annak bármilyen technikai, informatikai eszközváltozatát használni, valamint a völgyzáró gátról és zsilipről, továbbá az árapasztóról és azoktól számított 50 méteres körzeten belül horgászni tilos!

 

12)     A tavon rendezett versenyek, továbbá a közösségi munka és közgyűlés ideje alatt horgászni tilos!

 

13)  Tilalmi időszakok:

a.)  amur, ponty és egyéb halak (pl. keszegfélék) V. 02.00.00 órától V.31. 24.00 óráig valamint az őszi pontytelepítés napjától jégvesztéig, de legalább a tárgyév december 31. napjával bezárólag.

·           csuka II.01 00.00 órától IV.30. 24.00 óráig.

·           süllő, balin III.01 00.00 órától IV.30. 24.00 óráig

·           harcsa V.02 00.00 órától VI.15. 24.00 óráig

b.)  A tilalmak betartása ünnep- és munkaszüneti napoktól függetlenül kötelező!

 

14)  Az éjszakai horgászat rendje:

Az éjszakai horgászat a tavon engedélyezett, de a horgász sötétedéstől köteles horgászhelyét folyamatos fehér fénnyel kivilágítani.

Ifjúsági tag éjszaka csak a szülő vagy felnőtt egyesületi tag felügyelete mellett horgászhat!

 

15)  A téli horgászat rendje:

a.)  A Herman Ottó tavon a téli időszakban - ha a tó halállományának védelme érdekében a mindenkori földművelésügyi szakigazgatási szerv, vagy az egyesület vezetősége külön tilalmat nem rendel el - a jégen való horgászat a vízügyi létesítményekre és természetes vizekre vonatkozó rendelkezések betartásával engedélyezett.

b.)  A jégen való horgászat csak 15 cm-nél vastagabb jégen, saját felelősségre, egyéni védőfelszereléssel (kötél, deszka, stb.) ellátva lehetséges.

c.)  A horgászás céljára legfeljebb 30x30 cm nagyságú lék vágható, melyet a horgász köteles jól látható módon (pl. lékből kivett és felállított jégdarabbal, nádköteggel, stb.) megjelölni.

d.)  Ifjúsági tag jégen csak a szülő vagy felnőtt egyesületi tag felügyelete mellett horgászhat!

 

A horgászrendben foglaltak megszegése fegyelmi eljárást von maga után.

  

A Herman Ottó tó horgászrendjét az Egyesület közgyűlése 2017 március 31-én jóváhagyta.

 

Pécs, 2017. március 31.

 

 

…………………………

Gelencsér Zoltán

sk. elnök

…………………………

Dobi Ferenc

sk. titkár